obchod@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 6:00-17:00)
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

Diffuser 100ml D-Aroma Exclusive Tropical Vibe

197 Kč
ks
skladem

Barva čirá
Typ produktu Bytová vůně

Bezpečnostní upozornění

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.

EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Obsah nebezpečných látek: kumarin; hexyl-2-hydroxybenzoát; 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal; piperonal; limonen; 1-(2,6,6- trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-onKat. číslo: 34338

Alternativní provedení

Diffuser 100ml D-Aroma Exclusive Pure VibeDiffuser 100ml D-Aroma Exclusive Pure Vibe197 Kčskladem
Diffuser 100ml D-Aroma Exclusive Pink VibeDiffuser 100ml D-Aroma Exclusive Pink Vibe197 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © Svicky.cz 2024